Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศเพิ่มเติม ผลสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ใหม่* รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) มีปัญหา
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (CC2)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบครั้งที่ 5/2562 สำหรับการสอบ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบครั้งที่ 6/2562 มีปัญหา
ประกาศระเบียบการสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
สมัครสอบ การสอบแบบเดิม (MCQ & OSPE)
แบบส่งเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา ของผู้สมัครเข้าระบบสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 (ปี6)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
ใหม่* แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการประเมินทักษะผ่านการฝึกงานฯออนไลน์
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คู่มือต่างๆ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารอื่นๆ
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP1)
ตัวอย่างข้อสอบตามสมรรถนะร่วม (PLE-CC1)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
กรอบเนื้อหาการสอบ และ ลักษณะข้อสอบ
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC1
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม PLE-CC1&PLE-CC2
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP1
สมัครสอบ การสอบแบบใหม่ (PLE-CC1 & PLE-CC2)
ใหม่* เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
ใหม่* เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการประเมินทักษะผ่านการฝึกงานฯออนไลน์
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-PC2 ปี 2562
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-IP2 ปี 2562
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (แบบกระดาษ)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (แบบกระดาษ)
 
Banner