เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ใหม่* ปฎิทินกำหนดการ การสอบ PLE-CC1 , PLE-CC2 , OSPE , MCQ และ PLE-IP2-PC2
ปฏิทินการสอบปี 2563 (ฉบับแก้ไข)
ปฏิทินการสอบปี 2564
ปฏิทินการสอบปี 2563
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (PLE-PC2, PLE-IP2)
การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบในการสอบ PLE-CC2 หรือ OSPE
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบสำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 หรือ MCQ
การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบในการสอบ PLE-CC1 และ/หรือ PLE-CC2
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC2 ครั้งที่ 1(1)/2563
ใหม่* ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-PC2 & PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2562
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563 และ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ประกาศสนามสอบ การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563 และ การสอบ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563 และ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563 และ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ประกาศ ยกเลิกการสมัครเข้าระบบประเมิน PLE-IP2 และ PLE-PC2 ในช่วง 17-27 เมษายน 2563
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องการสอบครั้งที่ 3/2563(OSPE) , 4/2563(MCQ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการสอบความรู้ฯ
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องการสอบครั้งที่ 3/2563(OSPE) , 4/2563(MCQ) และ 5/2563(IP1,PC1)
ประกาศ ยกเลิกการสอบ ครั้งที่ 1/2563 PLE-CC2 และ ครั้งที่ 2/2563 PLE-CC1
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ PLE-CC2 และ OSPE ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2563 (PLE-CC1)
ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2563 (PLE-CC2)
ระเบียบการสอบและข้อปฏิบัติการสอบ
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2563 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 (PLE-CC2)
สมัครสอบ การสอบแบบเดิม (MCQ & OSPE)
ใหม่* รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
ใหม่* แบบทักท้วงข้อสอบ
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
ใหม่* แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการประเมินทักษะผ่านการฝึกงานฯออนไลน์
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คู่มือต่างๆ
ใหม่* คู่มือการสอบ E-Exam
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP1)
ตัวอย่างข้อสอบตามสมรรถนะร่วม (PLE-CC1)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
สมัครสอบ การสอบแบบใหม่ (PLE-CC1 & PLE-CC2)
ใหม่* แบบฟอร์มคำรับรองผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่สมัครสอบ PLE-CC1 และ PLE-CC2 เดือนมีนาคม 2563
เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการประเมินทักษะผ่านการฝึกงานฯออนไลน์
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-PC2 ปี 2562
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-IP2 ปี 2562
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (แบบกระดาษ)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (แบบกระดาษ)
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
 
Banner