เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1
ประกาศที่ 1/2565 เรื่องการสอบ IP2 , PC2 , PHCP2
ข้อกำหนดการสอบ PLE-PC1 ปี 2564
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
ใหม่* หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PHCP2)
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PC2)
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-IP2)
ใหม่* ปฏิทินการสอบ ปี 2566
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ การสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PC2)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ การสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-IP2)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2566 (PLE-PHCP1)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2566 (PLE-IP1)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2566 (PLE-PC1)
ใหม่* ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 1/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 4/2566 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 3/2566 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และรอบสอบ การสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PHCP2)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2566 (PLE-IP2,PLE-PC2,PLE-PHCP2)
สมัครสอบ การสอบแบบเดิม (MCQ & OSPE)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
ใบชำระเงินค่าปรับ
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP1,PLE-PC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คำร้องขอรับเงินคืน
แบบทักท้วงข้อสอบ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
ใหม่* คู่มือการสอบ E-Exam
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
ตัวอย่างข้อสอบ
ใหม่* ตัวอย่างการสอบ PLE-IP2
ใหม่* ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2 (ปรับปรุง 29/11/2563)
ใหม่* ตัวอย่างข้อสอบสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP)
สมัครสอบ การสอบแบบใหม่ (PLE-CC1 & PLE-CC2)
ใหม่* เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
ใหม่* เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
 
Banner