1873 1284 1753 1473 1958 1671 1503 1565 1450 1538 1329 1658 1112 1518 1668 1296 1355 1651 1120 1023 1034 1412 1425 1077 1215 1409 1462 1398 1543 1429 1128 1634 1610 1903 1426 1875 1450 1656 1896 1601 1263 1156 1859 1420 1524 1384 1226 1538 1526 1029 1833 1327 1496 1717 1542 1563 1244 1331 1434 1094 1875 1854 1541 1537 1497 1801 1524 1466 1713 1074 1433 1336 1525 1886 1243 1537 1080 1767 1726 1963 1157 1374 1301 1281 1196 1424 1401 1633 1992 1865 1742 1237 1840 1626 1659 1396 1119 1956 1141 pharmacycouncil.org


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับการสอบแบบ E-Exam
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
ใหม่* หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ใหม่* ปฏิทินการสอบ ปี 2567
ปฏิทินการสอบ ปี 2566
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศ
ใหม่* ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 12/2566 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 11/2566 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2566 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ การสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-PC2)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ การสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-IP2)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 9/2566 (PLE-PC1)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 9/2566 (PLE-IP1)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 3/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2566
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 9/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)
ใหม่* ประกาศที่ 8/2566 แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ ในการสอบความรู้และทักษะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ใหม่* ประกาศที่ 7/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนและทักษะทางวิชาชีพสมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP1 ,PLE-PHCP2)
ใหม่* ประกาศที่ 6/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียน สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC1)
ใหม่* ประกาศที่ 5/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (PLE-CC1 และ PLE-CC2) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศที่ 4/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ปี 2567
ประกาศที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2)
ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)
ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ที่ 3/2563
ประกาศที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดภาษาที่ใช้ในการสอบ
กำหนดการเตรียมการสอบ
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-IP2)
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-PC2)
สมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ
วิธีการลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ
เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
ตัวอย่างข้อสอบ
ใหม่* ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2
ตัวอย่างการสอบ PLE-IP2
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP1,PLE-PC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
แบบทักท้วงข้อสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับ
คำร้องขอรับเงินคืน
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
ใหม่* คู่มือการสอบ E-Exam
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
 
Banner