การกำหนดเลขรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ประกอบด้วยเลข 9 หลัก ซึ่งเป็นแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วน ก (2 หลัก) เลข 46-99

หมายถึง ปี พ.ศ. ที่สมัครสอบ โดยใช้เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ.

ส่วน ข (3 หลัก) เลข 001-999

หมายถึง รหัสประจำสถาบันที่สภาเภสัชกรรมกำหนดให้ โดยเรียงตามอักษร ดังนี้

010 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคปกติ

021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคสมทบ

030 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

040 มหาวิทยาลัยนเรศวร

050 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

060 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ

061 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรพิเศษ

070 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปกติ

071 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรพิเศษ

080 มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคปกติ

081 มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคสมทบ

090 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

100 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปกติ

101 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรพิเศษ

200 มหาวิทยาลัยรังสิต

300 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

510 มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์

511 มหาวิทยาลัยในอินเดีย

512 มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

513 มหาวิทยาลัยอื่นๆในเอเซีย

520 มหาวิทยาลัยในอเมริกา

530 มหาวิทยาลัยในยุโรป

540 มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ส่วน ค (4 หลัก) เลข 0001-9999

หมายถึง เลขลำดับของผู้สมัครสอบในปี พ.ศ.นั้น

ข้อมูลสมาชิก
ประวัติความเป็นมา
 
   
 
Banner