การกำหนดเลขรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ประกอบด้วยเลข 9 หลัก ซึ่งเป็นแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วน ก (2 หลัก) เลข 46-99

หมายถึง ปี พ.ศ. ที่สมัครสอบ โดยใช้เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ.

ส่วน ข (3 หลัก) เลข 001-999

หมายถึง รหัสประจำสถาบันที่สภาเภสัชกรรมกำหนดให้ โดยเรียงตามอักษร ดังนี้

01x จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02x มหาวิทยาลัยขอนแก่น

03x มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

04x มหาวิทยาลัยนเรศวร

05x มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

06x มหาวิทยาลัยมหิดล

07x มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08x มหาวิทยาลัยศิลปากร

09x มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10x มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11x มหาวิทยาลัยพายัพ

14x มหาวิทยาลัยสยาม

15x มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16x มหาวิทยาลัยพะเยา

17x มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

18x มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19x มหาวิทยาลัยบูรพา

20x มหาวิทยาลัยรังสิต

30x มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

510 มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์

511 มหาวิทยาลัยในอินเดีย

512 มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

513 มหาวิทยาลัยอื่นๆในเอเซีย

520 มหาวิทยาลัยในอเมริกา

530 มหาวิทยาลัยในยุโรป

540 มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ส่วน ค (4 หลัก) เลข 0001-9999

หมายถึง เลขลำดับของผู้สมัครสอบในปี พ.ศ.นั้น

ข้อมูลสมาชิก
ประวัติความเป็นมา
 
   
 
Banner