คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
 

"คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562"
 

วิธีการสั่งซื้อหนังสือคู่มือทักษะฯ

1.พิมพ์ "ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือทักษะ (สถาบันการศึกษา/บุคคลทั่วไป)" กรอกเอกสารให้เรียบร้อย
2.พิมพ "ใบโอนเงินค่าหนังสือ (สถาบันการศึกษา/บุคคลทั่วไป)" และไปชำระเงินที่ธนาคาร
3.ส่งเอกสารใบสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงิน
   ทาง Email : ph_exam@pharmacycouncil.org
   หรือ ทางไปรษณีย์ : ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม
                                 สำนักงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 

 

หนังสือคู่มือทักษะฯ หยุดทำการจำหน่ายแล้ว

 

29/10/2562

 
 
 
   
 
Banner