คณะอนุกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับข้อสอบสภาเภสัชกรรม

          ต้องมีคุณสมบัติตามที่สภาเภสัชกรรมได้มีประกาศฯที่ ๑๑/๒๕๔๙  เรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบความรู้ฯ

คณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

อำนาจและภาระหน้าที่ ดังนี้

1)  กำกับการจัดการสอบความรู้และดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการสอบความรู้

2)  จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพ

3)  เสนอชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้และผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่อสภาเภสัชกรรมเพื่ออนุมัติการออกใบอนุญาต

4)  เสนอแผนงบประมาณรายได้และรายจ่ายตลอดจนผลการดำเนินงานต่อสภาเภสัชกรรม

5) เสนอระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อสภาเภสัชกรรม

6)  แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการอื่นๆตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯหรือตามที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย

7)  หน้าที่อื่นๆที่สภาเภสัชกรรมมอบหมาย

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ

1.      ประธาน  แต่งตั้งจากกรรมการสภาเภสัชกรรม 1 ท่านโดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

2.      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เป็นต้น

3.      ผู้ทรงคุณวุฒิ

4.      ผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นสมาชิกของ ศ.ศ.ภ.ท. 3-5 ท่าน

5.      ผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ฯ  

คณะทำงานสร้างข้อสอบ

มีหน้าที่ดังนี้

1)  สร้างข้อสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2)  อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมอบหมาย

องค์ประกอบคณะทำงานสร้างข้อสอบ

          คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ แต่งตั้งคณะทำงานสร้างข้อสอบจากรายชื่อที่เสนอโดยคณะเภสัชศาสตร์ต่างๆที่มีความพร้อมในการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพ   โดยต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ในด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี  เภสัชกรรมคลินิกเภสัชวิทยาหรือเภสัชวิทยาคลินิก เภสัชเคมี  เภสัชเวท กฎหมายทางวิชาชีพ รวมทั้งเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ในร้านยา โรงพยาบาล  เพื่อร่วมกันสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในวิชาชีพ   โดยจำนวนของบุคคลในคณะทำงานและจำนวนกลุ่มคณะทำงานให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม   คณะทำงานชุดนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อสอบที่กลุ่มอาจารย์ภายในคณะฯ ออกข้อสอบขึ้น

ทั้งนี้กลุ่มอาจารย์ที่ออกข้อสอบควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ในด้านต่างๆคล้ายคณะทำงานสร้างข้อสอบของสภาเภสัชกรรม  โดยจำนวนกลุ่มอาจารย์จะมีมากหรือน้อยให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของคณะฯ และแต่งตั้งโดยคณบดีของแต่ละสถาบัน

คณะทำงานพัฒนาและคัดเลือกข้อสอบ

มีหน้าที่ดังนี้

1.     พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก  พัฒนาโดยการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมและจัดเตรียมข้อสอบในชุดวิชาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.     อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมอบหมาย

องค์ประกอบคณะทำงานพัฒนาและคัดเลือกข้อสอบ

คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและคัดเลือกข้อสอบ โดยประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี  เภสัชกรรมคลินิกเภสัชวิทยาหรือเภสัชวิทยาคลินิก เภสัชเคมี  เภสัชเวท กฎหมายทางวิชาชีพ รวมทั้งเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ในร้านยา โรงพยาบาล

 
   
 
Banner