ใหม่* ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ที่ 3/2563
ประกาศที่ 1/2564 เรื่อง รูปแบบการสอบประเมินความรู้และทักษะเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ
ประกาศที่ 3/2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้ฯ ข้อ9(1)
ประกาศที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้ฯ ข้อ26
ประกาศที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดภาษาที่ใช้ในการสอบ
 
   
 
Banner