ประกาศที่ 8/2566 แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ ในการสอบความรู้และทักษะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

    -  ประกาศศูนย์สอบ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ ในการสอบความรู้และทักษะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

    -  ศศภท แนวปฏิบัติของสนามสอบ ในการป้องกัน COVID-19

    -  แนวปฏิบัติในการสอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การสอบเดือนกรกฎาคม 2567)

 
 
   
 
Banner