ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1
ประกาศที่ 1/2565 เรื่องการสอบ IP2 , PC2 , PHCP2
ข้อกำหนดการสอบ PLE-PC1 ปี 2564
ข้อกำหนดการสอบ PLE-CC ปี 2564
ประกาศศูนย์สอบฯ เรื่องการกำหนดภาษาที่ใช้ในการสอบ
ข้อกำหนดการสอบ PLE-PHCP
 
   
 
Banner