ตัวอย่างการสอบ PLE-PHCP2

 

     -  ในการสอบ มีกรรมการสอบ 2 คน ประกอบด้วย อาจารย์ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

     -  เมื่อเข้าห้องสอบ ผู้สอบนำเสนอกรณีศึกษาประมาณ 10-15 นาที และ ตอบข้อซักถามของกรรมการสอบ 15-20 นาที รวมเวลาสอบ 30 นาที

     -  สอบเสร็จ ส่งเอกสารทุกชิ้นให้อาจารย์กรรมการสอบ และเดินออกจากห้องสอบ

 
 
   
 
Banner