1493 1819 1232 1501 1314 1092 1326 1727 1062 1525 1284 1482 1813 1468 1207 1893 1125 1456 1162 1061 1142 1458 1061 1734 1056 1017 1618 1566 1152 1604 1852 1961 1527 1118 1552 1834 1749 1932 1256 1275 1919 1245 1075 1289 1194 1956 1384 1711 1154 1607 1601 1143 1914 1928 1458 1099 1959 1575 1299 1245 1773 1347 1600 1801 1211 1521 1824 1396 1130 1287 1767 1596 1256 1580 1658 1949 1547 1913 1202 1258 1591 1787 1601 1257 1421 1606 1679 1178 1342 1299 1060 1179 1933 1981 1722 1482 1273 1855 1449 pharmacycouncil.org
 
1.1 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560
1.2 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 64/2562 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
1.3 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่อง สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
1.3.1 ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 16/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 (PLE-CC)
1.3.2 ภาคผนวก 1 กรอบเนื้อหาการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ระดับ PLE-CC ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
1.3.3 ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบกรอบเนื้อหาการสอบ PLE-CC และ PLE-PC
1.3.4 คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2562
1.4 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
1.4.1 ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 17/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาบริบาลเภสัชกรรม
1.4.2 ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบกรอบเนื้อหาการสอบ PLE-CC และ PLE-PC
1.5 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2557 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ของสภา พ.ศ. 2557
1.5.1 ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 18/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 2562 ประกาศศูนย์
 
   
 
Banner