1.1 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560
1.2 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 64/2562 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
1.3 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2555 เรื่อง สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
1.3.1 ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 16/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 (PLE-CC)
1.3.2 ภาคผนวก 1 กรอบเนื้อหาการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ระดับ PLE-CC ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
1.3.3 ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบกรอบเนื้อหาการสอบ PLE-CC และ PLE-PC
1.3.4 คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2562
1.4 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554
1.4.1 ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 17/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาบริบาลเภสัชกรรม
1.4.2 ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบกรอบเนื้อหาการสอบ PLE-CC และ PLE-PC
1.5 ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 6/2557 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ของสภา พ.ศ. 2557
1.5.1 ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 18/2562 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 2562 ประกาศศูนย์
 
   
 
Banner