ประกาศแจ้งผู้เข้าสอบความรู้ฯ แบบข้อเขียนทุกรายวิชา (PLE-CC1, PLE-IP1, PLE-PC1, PLE-PHCP1) ในปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป จะสอบในรูปแบบ E-Exam

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 339 (10/2566) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

มีมติกำหนดให้ การสอบความรู้ฯ แบบข้อเขียนของทุกรายวิชาเปลี่ยนเป็นรูปแบบ E-Exam

ซึ่งผู้เข้าสอบจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบ E-Exam ดัวยตัวเอง อันได้แก่

iPad Air 2 หรือ iPad Mini 4 หรือ iPad 5 หรือ iPad Pro หรือสูงกว่า และ มีระบบปฏิบัติการ เป็น iPadOS 15.1 หรือสูงกว่า

 

 

                                                                                                                                                            แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                                                 26 ธันวาคม 2566

 

 

  - ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับการสอบแบบ E-Exam

  - คู่มือการสอบ E-Exam

  - คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

 
 
   
 
Banner