เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับการสอบแบบ E-Exam (ฉบับแก้ไข วันที่ 18 มีนาคม 2567)
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
ใหม่* หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
ปฏิทินสอบความรู้ฯ
ใหม่* ปฏิทินการสอบ ปี 2567 (ฉบับแก้ไข 1.5.67)
 
Plecenter.org  
ผู้ยืน ipad ต้องสกอบ กทม.
 
   
E-Exam
ใหม่* FAQ คำถามที่พบบ่อย
ใหม่* คู่มือการสอบ E-Exam (อัพเดท 11/3/2567)
ประกาศแจ้งผู้เข้าสอบความรู้ฯ แบบข้อเขียนทุกรายวิชา (PLE-CC1, PLE-IP1, PLE-PC1, PLE-PHCP1) ในปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป จะสอบในรูปแบบ E-Exam
ข่าวประกาศ
ใหม่* ประกาศผลพิจาณาหัวข้อสอบประเมิน PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567 (การส่งหัวข้อสอบรอบ2)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศผลพิจาณาหัวข้อสอบประเมิน PLE-PHCP2 ครั้งที่ 3/2567 (การส่งหัวข้อสอบรอบ1)
ใหม่* ประกาศผลพิจาณาหัวข้อสอบประเมิน PLE-IP2 ครั้งที่ 3/2567 (การส่งหัวข้อสอบรอบ1)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-IP2,PLE-PC2,PLE-PHCP2)
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-IP1,PLE-PC1,PLE-PHCP1)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2566 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2567
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2567
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 8/2566 แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ ในการสอบความรู้และทักษะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 9/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)
ประกาศที่ 7/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนและทักษะทางวิชาชีพสมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP1 ,PLE-PHCP2)
ประกาศที่ 6/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียน สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC1)
ประกาศที่ 5/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (PLE-CC1 และ PLE-CC2) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศที่ 4/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ปี 2567
ประกาศที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2)
ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)
ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ที่ 3/2563
ประกาศที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดภาษาที่ใช้ในการสอบ
กำหนดการเตรียมการสอบ
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC2)
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-PHCP2)
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-PC2)
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 3/2567 (PLE-IP2)
สมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ
วิธีการลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ
เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างการสอบ PLE-PHCP2
ตัวอย่างการสอบ PLE-IP2
ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
วิธีการชำระเงินค่าปรับ ผ่าน Mobile Banking
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP1,PLE-PC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
แบบทักท้วงข้อสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับ
คำร้องขอรับเงินคืน
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
 
Banner