เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ใหม่* ประกาศที่ 1/2565 เรื่องการสอบ IP2 , PC2 , PHCP2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2 หรือ OSPE
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1 หรือ MCQ
ข้อกำหนดการสอบ PLE-PC1 ปี 2564
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 20/2565 (PLE-IP2)
ใหม่* ปฏิทินการสอบ ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 16/2565 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 15/2565 (OSPE)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 18/2565 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 17/2565 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 18/2565 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 17/2565 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 16/2565 (PLE-CC2)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 15/2565 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 20/2565 (PLE-IP2,PLE-PC2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 19/2565 (PLE-IP1,PLE-PC1)
สมัครสอบ การสอบแบบเดิม (MCQ & OSPE)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
ใบชำระเงินค่าปรับ
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP1,PLE-PC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คำร้องขอรับเงินคืน
แบบทักท้วงข้อสอบ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
ใหม่* คู่มือการสอบ E-Exam
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
ตัวอย่างข้อสอบ
ใหม่* ตัวอย่างการสอบ PLE-IP2
ใหม่* ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2 (ปรับปรุง 29/11/2563)
ใหม่* ตัวอย่างข้อสอบสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP)
สมัครสอบ การสอบแบบใหม่ (PLE-CC1 & PLE-CC2)
ใหม่* เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
ใหม่* เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
 
Banner