1062 1652 1076 1676 1724 1768 1024 1593 1115 1410 1646 1143 1642 1370 1658 1901 1343 1013 1856 1261 1446 1247 1179 1723 1018 1188 1404 1679 1504 1228 1577 1821 1426 1213 1953 1722 1258 1907 1727 1261 1853 1231 1620 1151 1634 1129 1384 1746 1468 1501 1702 1066 1138 1097 1775 1855 1466 1857 1962 1444 1772 1306 1035 1162 1350 1287 1525 1592 1332 1445 1345 1378 1267 1916 1723 1874 1022 1452 1692 1145 1631 1665 1655 1019 1487 1679 1796 1863 1238 1467 1694 1956 1633 1684 1011 1855 1618 1456 1019 pharmacycouncil.org


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับการสอบแบบ E-Exam
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
ใหม่* หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ใหม่* ปฏิทินการสอบ ปี 2567
ปฏิทินการสอบ ปี 2566
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศ
ใหม่* ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 12/2566 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศสนามสอบ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 11/2566 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2566 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และระบบโรคสอบ การสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-PC2)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และรหัสทักษะสอบ การสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-IP2)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 9/2566 (PLE-PC1)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 9/2566 (PLE-IP1)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 3/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2566
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 9/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)
ใหม่* ประกาศที่ 8/2566 แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ ในการสอบความรู้และทักษะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ใหม่* ประกาศที่ 7/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียนและทักษะทางวิชาชีพสมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP1 ,PLE-PHCP2)
ใหม่* ประกาศที่ 6/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียน สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC1)
ใหม่* ประกาศที่ 5/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (PLE-CC1 และ PLE-CC2) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศที่ 4/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ปี 2567
ประกาศที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2)
ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)
ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ที่ 3/2563
ประกาศที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดภาษาที่ใช้ในการสอบ
กำหนดการเตรียมการสอบ
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-IP2)
ใหม่* กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 10/2566 (PLE-PC2)
สมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ
วิธีการลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ
เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
ตัวอย่างข้อสอบ
ใหม่* ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2
ตัวอย่างการสอบ PLE-IP2
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP1,PLE-PC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
แบบทักท้วงข้อสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับ
คำร้องขอรับเงินคืน
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
ใหม่* คู่มือการสอบ E-Exam
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
 
Banner