เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
ใหม่* หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ปฏิทินการสอบ ปี 2566
กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 6/2566 (PLE-PC2)
กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 6/2566 (PLE-IP2)
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศ
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2566 เรื่อง เกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2566
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2565
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2565
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2565 เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าปรับสำหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 3/2564
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2564
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2564
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2563
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP1,PLE-PC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
แบบทักท้วงข้อสอบ
วิธีการชำระเงินผ่าน Mobile Banking
ใบชำระเงินค่าปรับ
คำร้องขอรับเงินคืน
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือการสอบ E-Exam
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
ตัวอย่างข้อสอบ
ใหม่* ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2
ตัวอย่างการสอบ PLE-IP2
สมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ
เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 6/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ข้อเขียน สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC1)
ใหม่* ประกาศที่ 5/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (PLE-CC1 และ PLE-CC2) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศที่ 4/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 3/2566 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ปี 2567
ประกาศที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2)
ประกาศที่ 5/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)
ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2)
ประกาศที่ 3/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศที่ 1/2565 เรื่อง การสอบ IP2 , PC2 , PHCP2
ประกาศที่ 3/2564 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบ PLE-PC1 ปี 2564
ประกาศอนุกรรมการสอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศที่ 1/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ที่ 3/2563
ประกาศที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดภาษาที่ใช้ในการสอบ
 
Banner