Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศรหัสประจำตัวสอบครั้งที่ 5/2562 สำหรับการสอบ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบครั้งที่ 6/2562 มีปัญหา
ประกาศระเบียบการสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562(OSPE) และ 3/2562(MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีปัญหาในการสมัครลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4-2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-IP2) เรียบร้อยสมบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-PC2) เรียบร้อยสมบูรณ์
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2562 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-PC2 ครั้งที่ 4/2562
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2562
สมัครสอบ การสอบแบบเดิม (MCQ & OSPE)
แบบส่งเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา ของผู้สมัครเข้าระบบสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 (ปี6)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ PLECC1
คู่มือต่างๆ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2554
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารอื่นๆ
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามสมรรถนะร่วม (PLE-CC1)
ตัวอย่างข้อสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP1)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
กรอบเนื้อหาการสอบ และ ลักษณะข้อสอบ
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC1
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม PLE-CC1&PLE-CC2
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP1
สมัครสอบ การสอบแบบใหม่ (PLE-CC1 & PLE-CC2)
ใหม่* เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
ใหม่* เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-PC2 ปี 2562
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-IP2 ปี 2562
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (แบบกระดาษ)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (แบบกระดาษ)
 
Banner