เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์เภสัชสนเทศ
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัช มหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการสอบ และ ข้อกำหนดการสอบ
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1 หรือ MCQ
ใหม่* ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2 หรือ OSPE
ประกาศที่ 1/2565 เรื่องการสอบ IP2 , PC2 , PHCP2
ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2
ข้อกำหนดการสอบ PLE-PC1 ปี 2564
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด และคู่มือที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสอบความรู้ฯ
หลักเกณฑ์ เกณฑ์สมรรถนะ/มาตรฐาน และข้อกำหนด สำหรับการสอบความรู้ฯ ของผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแตปีการศึกษา 2557
หลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน และคู่มือสำหรับการสอบความรู้ฯ ภายในปี 2565 ของผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ
ใหม่* ปฏิทินการสอบ ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)
กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 4/2565 (PLE-PC2)
กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 4/2565 (PLE-IP2)
 
Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 8/2565 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 7/2565 (MCQ)
ใหม่* ประกาศ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 6/2565 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 5/2565 (OSPE)
ใหม่* การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเข้าสอบครั้งที่ 1/2565 และ 2/2565
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2565 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2565 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2565 (PLE-CC2)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2565 (OSPE)
สมัครสอบ การสอบแบบเดิม (MCQ & OSPE)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำร้องขอรับเงินคืน
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP2,PLE-PC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-IP1,PLE-PC1
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC2
คำขอทราบคะแนนสอบ PLE-CC1
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
แบบทักท้วงข้อสอบ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
ใหม่* คู่มือการสอบ E-Exam
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพฯ 2562
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
ตัวอย่างข้อสอบ
ใหม่* ตัวอย่างการสอบ PLE-PC2 (ปรับปรุง 29/11/2563)
ใหม่* ตัวอย่างข้อสอบสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
สมัครสอบ การสอบแบบใหม่ (PLE-CC1 & PLE-CC2)
เอกสารยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (คณะส่งสมัคร)
เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
 
Banner