เอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำเร็จการศึกษาแล้วสมัครด้วยตนเอง)
 

- ใบคำขอสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

- สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาทรานสคริปท์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- ในกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

    - สำเนาเอกสารประกาศของสภาเภสัชกรรมฯให้การรับรองปริญญา

      ของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว ติดใบสมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป

- ค่าสมัคร 1000 บาท โอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ (ใบโอนเงินรับได้ที่ศูนย์สอบในวันที่มาสมัคร)

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

 

---------- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง ----------

กรอกไฟล์ Excel ให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Email : ph_exam@pharmacycouncil.org

ระยะเวลาการส่งไฟล์ Excel กำหนดให้ส่งภายในวันที่มาสมัคร-วันที่ปิดรับสมัคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 
 
   
 
Banner