ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 8/2565 (PLE-CC1)
ใหม่* ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 7/2565 (MCQ)
ใหม่* ประกาศ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 6/2565 (PLE-CC2)
ใหม่* ประกาศ วงสอบ และ รอบสอบ การสอบครั้งที่ 5/2565 (OSPE)
ใหม่* การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเข้าสอบครั้งที่ 1/2565 และ 2/2565
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2565 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2565 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 6/2565 (PLE-CC2)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2565 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 8/2565 (PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 7/2565 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 6/2565 (PLE-CC2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบฯ การสอบครั้งที่ 5/2565 (OSPE)
ประกาศที่ 2/2565 แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)
ประกาศที่ 1/2565 การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP2) ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2) และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบ ครั้งที่ 15/2564 (PLE-IP1 , PLE-PC1) เป็นโมฆะ
ประกาศผลสอบ การสอบ MCQ ครั้งที่ 14/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ OSPE ครั้งที่ 13/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 12/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC2 ครั้งที่ 11/2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2565 เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 3/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 8/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC2 ครั้งที่ 7/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-IP1 , PLE-PC1 ครั้งที่ 15/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-IP2 , PLE-PC2 ครั้งที่ 5/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-IP1 , PLE-PC1 ครั้งที่ 16/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบ ครั้งที่ 3/2564 (PLE-IP2,PC2) และ 4/2564 (PLE-IP1,PC1) เป็นโมฆะ (ประกาศรอบที่2)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบ ครั้งที่ 3/2564 (PLE-IP2,PC2) และ 4/2564 (PLE-IP1,PC1) เป็นโมฆะ (ประกาศรอบที่1)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ MCQ ครั้งที่ 10/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ OSPE ครั้งที่ 9/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-IP1 , PLE-PC1 ครั้งที่ 4/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-IP2 , PLE-PC2 ครั้งที่ 3/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2/2564
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC2 ครั้งที่ 1/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2564
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 2/2564 เรื่องการกาหนดการสอบความรู้ฯ (PLE-CC2,PLE-CC1) และการปรับปฏิทินการสอบปี 2564
ประกาศผลสอบ การสอบ MCQ ครั้งที่ 9/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ OSPE ครั้งที่ 8/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 7/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-PC1 , PLE-IP1 ครั้งที่ 6/2563
ประกาศอนุกรรมการสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564 เรื่อง รูปแบบการสอบประเมินความรู้ฯ
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2563
แนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้ฯ ข้อ9(1) และ ข้อ26
ตารางของสภาเภสัชกรรม ที่เกี่ยวกับสมาชิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบมีเงื่อนไข
ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่องการสอบครั้งที่ 1-2564 (PLE-CC2) และ ครั้งที่ 2-2564 (PLE-CC1)
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-IP2 , PLE-PC2 ครั้งที่ 5/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC2 ครั้งที่ 1(2)/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(2)/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ OSPE ครั้งที่ 3/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ MCQ ครั้งที่ 4(2)/2563
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-PC2 & PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2562
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC2 ครั้งที่ 1(1)/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563
ประกาศผลสอบ การสอบ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ประกาศ ยกเลิกการสมัครเข้าระบบประเมิน PLE-IP2 และ PLE-PC2 ในช่วง 17-27 เมษายน 2563
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง การสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563 และ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ PLE-CC1 ครั้งที่ 2(1)/2563 และ MCQ ครั้งที่ 4(1)/2563
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องการสอบครั้งที่ 3/2563(OSPE) , 4/2563(MCQ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการสอบความรู้ฯ
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องการสอบครั้งที่ 3/2563(OSPE) , 4/2563(MCQ) และ 5/2563(IP1,PC1)
ประกาศ ยกเลิกการสอบ ครั้งที่ 1/2563 PLE-CC2 และ ครั้งที่ 2/2563 PLE-CC1
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ PLE-CC2 และ OSPE ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ประกาศ ห้องสอบ และ เลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2563 (PLE-CC1)
ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และ เลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2563 (PLE-CC2)
ระเบียบการสอบและข้อปฏิบัติการสอบ
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2563 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2563 (PLE-CC2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหา การสอบครั้งที่ 1/2563 (PLE-CC2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหา การสอบครั้งที่ 2/2563 (PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหา การสอบครั้งที่ 3/2563 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหา การสอบครั้งที่ 4/2563 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหา การสอบครั้งที่ 5/2563 (PLE-IP1 , PLE-PC1)
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2563
ประกาศเพิ่มเติม ผลสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) มีปัญหา
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (CC2)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบครั้งที่ 5/2562 สำหรับการสอบ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และ 8/2562 (PLE-CC1)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบครั้งที่ 6/2562 มีปัญหา
ประกาศระเบียบการสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562(OSPE) และ 3/2562(MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีปัญหาในการสมัครลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4-2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-IP2) เรียบร้อยสมบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-PC2) เรียบร้อยสมบูรณ์
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2562 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-PC2 ครั้งที่ 4/2562
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2562
ประกาศการจัดรอบสอบและเวลาการสอบครั้งที่ 2-2562 OSPE
ประกาศระเบียบการสอบ การสอบครั้งที่ 2/2562 (OSPE) และ 3/2562 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2562 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2562 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2562 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2562 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 (PLE-CC1)
ประกาศระเบียบการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2562 (PLE-CC1)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1-2562 (PLE-CC1)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 1/2562 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 5-2561 (PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบครั้งที่ 1/2562 (CC1)
ประกาศ รหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2562
ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่องยกเลิกกำหนดการสอบความรู้ ครั้งที่ 6/2561 PLE-CC2
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2561 (CC1)
ประกาศรายชื่อผู้ที่การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2561 เป็นโมฆะ
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)
ประกาศระเบียบการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2561 (PLE CC1)
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และ 4/2561 (MCQ)
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
ประกาศ รหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง การจัดสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม(PLE-CC1)
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 39คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้ที่การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2561 เป็นโมฆะ
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศการเปลี่ยนห้องสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ) [สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร]
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และ 2/2561 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และ 4/2560 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2560 เป็นโมฆะ
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2560 (OSPE) และ 2/2560 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2559(MCQ) และ 4/2559(OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2559 (MCQ) และ 4/2559 (OSPE)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 และ 4/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบและการสมัครเข้าระบบสอบเป็นโมฆะ
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ ครั้งที่1/2559 (OSPE) จำนวน 2200บาท
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศตารางสอบ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2559 (OSPE) และ 2/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559 ของผู้สมัครเข้าระบบสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2559(OSPE) และ 2/2559(MCQ)
ประกาศ แก้ไขกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศเวลาการสอบ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 3/2558
ตารางสอบและกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ) และ 4/2558 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 3/2558 และ 4/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม เรื่องคะแนนสอบความรู้ครั้งที่ 1-2558 (MCQ) (เพิ่มเติม)
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้าผู้สอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วง4 รอบ4)
ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
ตารางสอบและกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2558 (MCQ) และ 2/2558 (OSPE)
เกณฑ์สำหรับการเตรียมตัวสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2558
ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2558 และ 2/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2558
เอกสารชี้แจงการสอบวัดความรู้ และ กำหนดการสอบ ปี 2558
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2557 (OSPE)
ประกาศปฏิทินการสอบ ปี 2558
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2557 (MCQ)
ปฏิทินกำหนดการการสอบ ระเบียบการสอบ ครั้งที่ 3/2557 และ 4/2557
ประกาศสนามสอบ เลขที่สอบ ห้องสอบและรอบสอบ การสอบครั้งที่ 4/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 4/2557
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2557
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2557
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2557 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2557 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2557
ปฏิทินกำหนดการการสอบ ระเบียบการสอบ ครั้งที่ 1/2557 และ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2557
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่องการสอบ MCQ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ
เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ประกาศสถานที่ ฟังคำชี้แจงการสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2556
คำชี้แจงการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556
ประกาศสนามสอบ เลขที่สอบ ห้องสอบและรอบสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556 (แก้ไขใหม่)
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556
คำชี้แจงการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 5/2556 (สำหรับผู้ที่สมัครสอบไม่ทันวันที่ 28-30 สิงหาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556
ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติตน การสอบครั้งที่ 4/2556 (MCQ)
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2556
กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2556 , 5/2556 และการรับสมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 3/2556
ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติตน การสอบครั้งที่ 3/2556 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 3/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2556
เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (เพิ่มเติม) การสอบครั้งที่ 2/2556 ตามมติกรรมการสภาเภสัชกรรมวันที่ 22 เมษายน 2556
ประกาศกำหนดการ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2556 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผลสอบ (MCQ-OSPE) และการสมัครเข้าระบบเป็นโมฆะ
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2556 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ เลขที่นั่งสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ การสอบครั้งที่ 2/2556
ประกาศผลสอบผ่านครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้มีปัญหาการสมัครสอบครั้งที่ 2/2556 (สำหรับผู้สอบผ่าน การสอบครั้งที่ 1/2556)
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2556 (MCQ)
ข้อปฏิบัติการสอบ MCQ และตัวอย่างการฝนกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 2/2556 (ผู้ที่มีคะแนนเก็บ MCQ ก่อนพฤศจิกายน 2555)
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้มีปัญหาการสมัครสอบครั้งที่ 2/2556 (ผู้ที่มีคะแนนเก็บ MCQ ก่อนพฤศจิกายน 2555)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบของผู้ที่สมัครเข้าระบบการสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบครั้งที่ 4/2555 และ 5/2555 เป็นโมฆะ
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2555 (OSPE)
ประกาศกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ เลขที่สอบ และระเบียบข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 5/2555 (OSPE)
ประกาศผลสอบผ่านครั้งที่ 4/2555
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2555 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผลสอบ (MCQ และ OSPE) และการสมัครเข้าระบบการสอบเป็นโมฆะ
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ 3/2555 (ผู้ที่สมัครผ่านมหาวิทยาลัย)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ (เพิ่มเติม)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าระบบการสอบ ครั้งที่ 1-2555
 
   
 
Banner