ใหม่* ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2561 (PLECC1)
ประกาศระเบียบการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2561 (PLE CC1)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้ที่การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2/2561 เป็นโมฆะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2561 (CC1)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่องยกเลิกกำหนดการสอบความรู้ ครั้งที่ 6/2561 PLE-CC2
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และ 4/2561 (MCQ)
ประกาศ แก้ไขรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
ประกาศ รหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ PLE-CC1 ปี 2561
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง การจัดสอบความรู้ข้อเขียนตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม(PLE-CC1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2561 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2561 (OSPE)
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 39คน
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2561 เป็นโมฆะ
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศการเปลี่ยนห้องสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ) [สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร]
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และ 2/2561 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2561 (OSPE)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และ 4/2560 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2560 (OSPE)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 1/2560 เป็นโมฆะ
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2560 (OSPE) และ 2/2560 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2560 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2560 (OSPE)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2559 (MCQ) และ 4/2559 (OSPE)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2559 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 และ 4/2559
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2559(MCQ) และ 4/2559(OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบและการสมัครเข้าระบบสอบเป็นโมฆะ
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศตารางสอบ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 1/2559 (OSPE) และ 2/2559 (MCQ)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 2/2559 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2559 (OSPE)
ประกาศสำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ ครั้งที่1/2559 (OSPE) จำนวน 2200บาท
ประกาศแก้ไขรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559 ของผู้สมัครเข้าระบบสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศปฏิทินกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2559(OSPE) และ 2/2559(MCQ)
ประกาศ แก้ไขกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศเวลาการสอบ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ตารางสอบและกำหนดการ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ) และ 4/2558 (OSPE)
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2558 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 3/2558 (MCQ)
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 3/2558 และ 4/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม เรื่องคะแนนสอบความรู้ครั้งที่ 1-2558 (MCQ) (เพิ่มเติม)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2558 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้าผู้สอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วง4 รอบ4)
ประกาศ วงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 2/2558
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบครั้งที่ 1/2558 (MCQ)
ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางสอบและกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2558 (MCQ) และ 2/2558 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2558
เกณฑ์สำหรับการเตรียมตัวสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2558 และ 2/2558
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2558
เอกสารชี้แจงการสอบวัดความรู้ และ กำหนดการสอบ ปี 2558
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2557 (OSPE)
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2557 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ เลขที่สอบ ห้องสอบและรอบสอบ การสอบครั้งที่ 4/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 4/2557
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 3/2557
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 3/2557
ประกาศปฏิทินการสอบ ปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2557
ปฏิทินกำหนดการการสอบ ระเบียบการสอบ ครั้งที่ 3/2557 และ 4/2557
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2557 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 2/2557
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2557 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศระเบียบการสอบ และ ข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 1/2557
ประกาศศูนย์สอบความรู้ เรื่องการสอบ MCQ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 1/2557
ปฏิทินกำหนดการการสอบ ระเบียบการสอบ ครั้งที่ 1/2557 และ 2/2557
เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ
ประกาศสถานที่ ฟังคำชี้แจงการสอบความรู้ฯครั้งที่ 5/2556
คำชี้แจงการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556
ประกาศสนามสอบ เลขที่สอบ ห้องสอบและรอบสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556 (แก้ไขใหม่)
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 5/2556
คำชี้แจงการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 5/2556 (สำหรับผู้ที่สมัครสอบไม่ทันวันที่ 28-30 สิงหาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2556
ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติตน การสอบครั้งที่ 4/2556 (MCQ)
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบ การสอบครั้งที่ 4/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 4/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 4/2556
กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2556 , 5/2556 และการรับสมัครเข้าระบบสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศผลสอบ การสอบครั้งที่ 3/2556
ระเบียบ และ ข้อปฏิบัติตน การสอบครั้งที่ 3/2556 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและผู้มีปัญหาการสมัครสอบ ครั้งที่ 3/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ ครั้งที่ 3/2556
เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ ของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
ประกาศกำหนดการ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2556 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (เพิ่มเติม) การสอบครั้งที่ 2/2556 ตามมติกรรมการสภาเภสัชกรรมวันที่ 22 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผลสอบ (MCQ-OSPE) และการสมัครเข้าระบบเป็นโมฆะ
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2556 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ เลขที่นั่งสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ การสอบครั้งที่ 2/2556
ประกาศผลสอบผ่านครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้มีปัญหาการสมัครสอบครั้งที่ 2/2556 (สำหรับผู้สอบผ่าน การสอบครั้งที่ 1/2556)
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2556 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 2/2556 (ผู้ที่มีคะแนนเก็บ MCQ ก่อนพฤศจิกายน 2555)
ข้อปฏิบัติการสอบ MCQ และตัวอย่างการฝนกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้มีปัญหาการสมัครสอบครั้งที่ 2/2556 (ผู้ที่มีคะแนนเก็บ MCQ ก่อนพฤศจิกายน 2555)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ผู้มีปัญหาการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรหัสประจำตัวสอบของผู้ที่สมัครเข้าระบบการสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสอบครั้งที่ 4/2555 และ 5/2555 เป็นโมฆะ
ประกาศกำหนดการ การสอบครั้งที่ 1/2556
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2555 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ รอบสอบ เลขที่สอบ และระเบียบข้อปฏิบัติตนในการสอบ ครั้งที่ 5/2555 (OSPE)
ประกาศผลสอบผ่านครั้งที่ 4/2555
ประกาศผลสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2555 (MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผลสอบ (MCQ และ OSPE) และการสมัครเข้าระบบการสอบเป็นโมฆะ
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ 3/2555 (ผู้ที่สมัครผ่านมหาวิทยาลัย)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ (เพิ่มเติม)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าระบบการสอบ ครั้งที่ 1-2555
 
   
 
Banner