รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

- ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

- ไฟล์ Word คำขอสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)

- ไฟล์ Word คำรับรองคณบดี การสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)

 
 
   
 
Banner