กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC2)

 

การสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC2)

วันที่
สอบ 5 กรกฎาคม 2567

 

____________________________________________________________________________

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 5/2566 เรื่อง ข้อกำหนดการสอบความรู้ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สภาเภสัชกรรม (PLE-CC1 และ PLE-CC2)

 
 
   
 
Banner