ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-PC1)

 

กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 1/2567(PLE-IP1,PLE-PC1,PLE-PHCP1) และ 2/2567 (PLE-CC1)

 
 
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1/2567 (PLE-PC1)  (626.96 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (94.96 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (79.31 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (89.29 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร  (85.12 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (84.84 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล  (67.83 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (48.75 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร  (93.72 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (73.23 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (80.09 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต  (88.05 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (60.73 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม  (58.42 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (56.76 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา  (66.32 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (41.64 k)
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ - สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา  (77.47 k)
 
   
 
Banner