รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
 

- ใบคำขอสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

- สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาทรานสคริปท์ฉบับสมบูรณ์พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว ติดใบสมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป

- ค่าสมัคร 800 บาท โอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

 

---------- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง ----------

กรอกไฟล์ Excel ให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Email : ph_exam@pharmacycouncil.org

ระยะเวลาการส่งไฟล์ Excel กำหนดให้ส่งภายในวันที่มาสมัคร-วันที่ปิดรับสมัคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
   
 
Banner