ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 1/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 

- แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศูนย์สอบความรู้ฯ)

แนวปฏิบัติของสนามสอบในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.ศ.ภ.ท.)

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งส่งผล ATK สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบและสนามสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (72.94 k)
 
ใบรายงานผลการตรวจ ATK เป็นบวก (50.68 k)
 
แนวปฏิบัติของสนามสอบในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (103.44 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (110.35 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม (181.69 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร (126.76 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต (328.98 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล (248.05 k)
 
ลิ้งส่งผล ATK สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (93.21 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (214.43 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (840.91 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (92.93 k)
 
แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (62.06 k)
 
ม.วลัยลักษณ์ - ประกาศ-เรื่อง-มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ.pdf (55.43 k)
 
 
   
 
Banner