กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PHCP2)
 

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 2/2566 PLE-PHCP2 วันที่ 24 มีนาคม 2566

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 6/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (PLE-PHCP2)

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่ง Slide นำเสนอหัวข้อที่จะใช้สอบ PLE-PHCP2 ครั้งที่ 2/2566

 

ลิ้งส่ง Slide นำเสนอ PLE-PHCP2 (2/2566)

 

(กำหนดส่ง 17 มีนาคม 2566)

 

                    การส่ง Slide ต้องตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ : สนามสอบ_รหัสประจำตัวสอบ ตัวอย่างเช่น = CU_630109999

                    CU = สนามสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    KKU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    CMU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    MU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล

                    SWU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                    SU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    PSU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    RSU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต

                    HCU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                    PYU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

                    WU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                    TU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    BUU = สนามสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
 
 
   
 
Banner