กำหนดการเตรียมการสอบครั้งที่ 2/2566 (PLE-PC2)
 

วันที่สอบ

 

การสอบครั้งที่ 2/2566 PLE-PC2 วันที่ 24 มีนาคม 2566

 

 ระเบียบและข้อปฏิบัติการสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ PLE-PC2 , PLE-IP2 และ PLE-PHCP2

 

ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ ที่ 5/2565 เรื่อง แนวทางการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะสาขา ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (PLE-PC2)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับส่งระบบโรคที่ต้องการสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 2/2566

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ให้ติดต่อคณะ)

 

ลิ้งส่งระบบโรคสอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 2/2566

 

(กำหนดส่งระบบโรคที่ต้องการสอบ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566)

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ลิ้ง Google Form สำหรับรับเนื้อหาที่จะใช้สอบ PLE-PC2 ครั้งที่ 2/2566

 

https://forms.gle/rYuxZDwWEoKr2sVX6

 
 
 
   
 
Banner