การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 

ผู้เข้าสอบต้องอ่านข้อกำหนดของแต่ละสนามสอบให้ชัดเจนและ

 

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าสอบ ณ สนามสอบนั้นๆ

 

 
 
 
   
 
Banner