ประกาศที่ 1/2564 เรื่อง รูปแบบการสอบประเมินความรู้และทักษะเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ
 

ประกาศอนุกรรมการสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564

 

เรื่อง รูปแบบการสอบประเมินความรู้และทักษะเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 
 
 
   
 
Banner