ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
 

   
 
 
สนามสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (131.59 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (115.05 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (136.36 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (94.92 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (97.79 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล (136.04 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (93.70 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร (143.26 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (118.04 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต (139.46 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (74.18 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยสยาม (81.29 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (69.05 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยพะเยา (80.12 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา (114.59 k)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (101.05 k)
 
 
   
 
Banner