เอกสารการสมัครเข้าระบบสอบ สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
 

1.คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ 1-2557

2.คำรับรองคณบดี

3.ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ

หมดเขตส่งเอกสารสมัครสอบ วันที่ 3 มกราคม 2557

 
 
 
   
 
Banner