ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 3/2556
 

หลักฐานที่ต้องนำติดตัวมาในวันสอบ

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบแสดงสิทธิ์สอบ (ปริ๊นท์ได้จากในระบบสมัครสอบ)

หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมา จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 
 
 
   
 
Banner