ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (เพิ่มเติม) การสอบครั้งที่ 2/2556 ตามมติกรรมการสภาเภสัชกรรมวันที่ 22 เมษายน 2556
 

จะมีมติรับรองเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

 
 
 
   
 
Banner