การรับสมัครเข้าระบบสอบ
 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญา

 

หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่สภาเภสัชกรรมรับรองปริญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกำหนด

 

ครบถ้วนแล้ว และยังไม่มีรหัสประจำตัวสอบ

 

 

 

หากประสงค์จะเข้าสอบความรู้ฯ ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ให้ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2565

 

ตามช่องทางต่อไปนี้

 

โทรศัพท์ : 02-591-9992-5 ต่อ 5

 

    Email : ph_exam@pharmacycouncil.org

 

 

 

เพื่อทางศูนย์สอบความรู้ฯ จะได้ดำเนินการกำหนดรหัสประจำตัวสอบให้

 

และสามารถดำเนินการสมัครระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565 ได้ต่อไป

 

 

 

การสอบแบบเก่า MCQ , OSPE

 

https://plecenter.org/index.php?option=content&view=list&catid=19

 

 

การสอบแบบใหม่ PLE-CC1 , PLE-CC2 , PLE-IP1 , PLE-PC1 , PLE-PHCP1 , PLE-IP2 , PLE-PC2 , PLE-PHCP2

 

https://plecenter.org/index.php?option=content&view=list&catid=62

 
 
 
   
 
Banner