ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2)
 

 

การจัดรอบสอบ เวลาการรายงานตัว การเก็บตัวและการเข้าสอบ

 

การสอบทักษะทางวิชาชีพ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ.2562

ระหว่างเวลา  12.30-18.10 น

 

*ผู้สอบต้องรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบ*

 

* ผู้สอบต้องเข้าเก็บตัวหลังสอบในช่วงเวลาที่กำหนด   มิฉะนั้นจะถูกปรับตกให้ผลการสอบเป็นโมฆะ*

 

การสอบ 1 วง สอบได้ครั้งละ 15 คน ใช้เวลาสอบรอบละ 64 นาที

 

 

รอบที่ 1 และ 2

รอบที่  3 และ 4

 

 

 

รายงานตัว 12.30-12.45 น

รายงานตัว  14.45-15.00 น

 

 

 

รอบที่ 1 เข้าสอบ  13.00-14.04 น

รอบที่ 3 เข้าสอบ  15.45-16.49 น

 

 

 

รอบที่ 2 เข้าสอบ 14.15-15.19 น.

รอบที่ 4 เข้าสอบ 17.00-18.04 น.

 

 

 

เก็บตัวหลังสอบเสร็จจนถึงเวลา  17.10  น

เก็บตัวหลังสอบเสร็จจนถึงเวลา  17.10  น

 

 

 
 
 
 
 
สนามสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (278.38 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (244.70 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (264.80 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (217.50 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (214.75 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล (264.82 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (220.95 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร (264.71 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (233.77 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (218.01 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต (264.35 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (225.78 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยสยาม (185.46 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (183.10 k)
 
สนามสอบ มหาวิทยาลัยพะเยา (191.18 k)
 
ประกาศการรายงานตัว การเข้าสอบและการเก็บตัว การสอบครั้งที่ 7-2562 (PLE-CC2) (86.94 k)
 
 
   
 
Banner