ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)
 

   
 
 
 
สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (122.63 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (104.47 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (115.00 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร (93.36 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (107.81 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล (109.39 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (81.63 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร (129.47 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (117.20 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (91.49 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยพายัพ (58.43 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยสยาม (65.51 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (67.24 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา (84.70 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (59.92 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (54.71 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยบูรพา (106.58 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยรังสิต (103.70 k)
 
สนามสอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (81.20 k)
 
 
   
 
Banner