ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)
 

ประกาศนี้เป็นเพียงประกาศผลคะแนนสอบ

จะมีประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ และใบรับรองผลสอบผ่านอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 26 กันยายน 2560 และจะสามารถขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯได้ ในวันที่ 27 กันยายน 2560

 
 
 
   
 
Banner