ประกาศระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และ 4/2560 (MCQ)
 

- เวลาสอบ OSPE : 12:30 - 18:04 น.

- เวลาสอบ MCQ  : 9:00 - 12:00 น.

 
 
 
   
 
Banner