รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
 

 

- คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ 2/2560

- คำรับรองคณบดี 2/2560 (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ) เข้าก่อนปี 2552

- คำรับรองคณบดี 2/2560 (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ) เข้าปี 2552

- ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

 
 
 
   
 
Banner