รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
 

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

- ไฟล์ Word คำขอสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2-2562 (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)

- ไฟล์ Word คำรับรองคณบดี การสมัครเข้าระบบสอบครั้งที่ 2-2562  (สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)

- ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ (สำหรับมหาวิทยาลัย)

- ตารางสอบ 2-2562(OSPE) และ 3-2562 (MCQ)

 
 
 
   
 
Banner