การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ PLE-CC2 และ OSPE ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 

โดยสนามสอบที่ใช้สอบ จะใช้สนามสอบเดิมตามประกาศ

 

แต่จะมีประกาศ ห้องสอบ เพิ่มเติมอีกครั้ง

 
 
 
   
 
Banner