แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (ออนไลน์)
 

แบบประเมินทักษะวิชาชีพด้วยตนเองของนิสิต/นักศึกษา "การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม"


https://bit.ly/2IQuOkM

 

 

 

ลิ้งสำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแบบประเมิน


https://bit.ly/2Z51Se9

 

 
 
 
   
 
Banner