แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (ออนไลน์)
 

แบบประเมินความรู้และทักษะด้วยตนเองของนิสิต/นักศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิต (Production)


https://bit.ly/2PrXzWw

  

 

ลิ้งสำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแบบประเมิน

https://bit.ly/2ZruP3Q

 แบบประเมินความรู้และทักษะด้วยตนเองของนิสิต/นักศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Quality Control)


https://bit.ly/2XyFMj1

 

 

ลิ้งสำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแบบประเมิน

https://bit.ly/2XnaRtx

 
 
 
   
 
Banner