แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (ออนไลน์)
 

แบบประเมินความรู้และทักษะด้วยตนเองของนิสิต/นักศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิต (production)


https://bit.ly/2PrXzWw

 แบบประเมินความรู้และทักษะด้วยตนเองของนิสิต/นักศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Quality Control)


https://bit.ly/2XyFMj1

 
 
 
   
 
Banner