การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
 

- คำรับรองคณบดีสำหรับประเมินทักษะจากการฝึกงาน (สำหรับนักศึกษาปี 5 ก่อนฝึกงานปี 6)

- แบบรายชื่อผู้สมัครเข้าระบบประเมิน PLE-PC2&PLE-IP2

- แนวทางการสอบทักษะผ่านการฝึกงานสาขาเฉพาะทาง (PC2 &IP2) (23 เมษายน 2562)

 
 
 
   
 
Banner