ประกาศสนามสอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 1/2556
 

   
 
 
 
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (1,399 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (447 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (241 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (316 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร (264 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (260 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยมหิดล (340 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (271 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร (256 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (295 k)
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบครั้งที่ 1-2556 (MCQ) สนามสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (214 k)
 
 
   
 
Banner