รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (PLE-CC1)
 

- คำขอสมัครเข้าระบบสอบ https://goo.gl/NDhduj

- คำรับรองคณบดี สำหรับนักศึกษาปี 4

- ไฟล์ Excel รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่คณะบดีรับรอง

- ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบการสอบ

- ไฟล์ Excel กรอกข้อมูลสมัครเข้าระบบสอบ

 
 
 
   
 
Banner