Plecenter.org  
 
   
ข่าวประกาศที่สำคัญมาก
ใหม่* ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
ใหม่* รายชื่อผู้ที่คะแนนสอบครั้งที่ 6/2562 มีปัญหา
ใหม่* ประกาศระเบียบการสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และ 6/2562 (MCQ)
ใหม่* ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ใหม่* ประกาศวงสอบ รอบสอบ และเลขที่สอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศสนามสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 5/2562 (OSPE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีปัญหาในการสมัครสอบ การสอบครั้งที่ 6/2562 (MCQ)
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE
ประกาศรหัสประจำตัวสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 สำหรับการสอบ MCQ - OSPE (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562(OSPE) และ 3/2562(MCQ)
ประกาศรายชื่อผู้มีปัญหาในการสมัครลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4-2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-IP2) เรียบร้อยสมบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-PC2) เรียบร้อยสมบูรณ์
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2562 (MCQ)
ประกาศคะแนนสอบ การสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2562 (OSPE)
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-PC2 ครั้งที่ 4/2562
ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าระบบประเมินทักษะฯ PLE-IP2 ครั้งที่ 4/2562
ประกาศการจัดรอบสอบและเวลาการสอบครั้งที่ 2-2562 OSPE
เอกสารสมัครสอบ (MCQ & OSPE)
ใหม่* แบบส่งเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา ของผู้สมัครเข้าระบบสอบฯ ครั้งที่ 4/2562 (ปี6)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับมหาวิทยาลัย)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบ
ใบชำระเงินค่าปรับการสมัครสอบ 100 บาท
วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้
แบบฟอร์มคำขออื่นๆ
คำขอฝึกปฏิบัติงาน
คำขอทราบคะแนนสอบ MCQ
คำขอทราบคะแนนสอบ OSPE
คำขอทราบคะแนนสอบ PLECC1
คู่มือต่างๆ
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
คู่มือสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารอื่นๆ
ภาระงานและระบบคุณภาพของศูนย์สอบ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 2545
ตัวอย่างข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบตามสมรรถนะร่วม (PLE-CC1)
ตัวอย่างข้อสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP1)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 5 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 4 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 3 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 2 (ข้อสอบแบบเก่า)
ตัวอย่างข้อสอบทักษะ ชุดที่ 1 (ข้อสอบแบบเก่า)
กรอบเนื้อหาการสอบ และ ลักษณะข้อสอบ
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC1
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม PLE-CC1&PLE-CC2
ใหม่* ข้อกำหนดการสอบสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP1
เอกสารสมัครสอบ (ปี4)
รายการเอกสารสำหรับการยื่นสมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-PC2 ปี 2562
ใหม่* ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกงาน PLE-IP2 ปี 2562
การสอบหรือประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานสาขาเฉพาะทาง (PLE-PC2, PLE-IP2)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (ออนไลน์)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาบริบาลเภสัชกรรม PLE-PC2 (แบบกระดาษ)
ใหม่* แบบประเมินตนเองของนิสิตนักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ PLE-IP2 (แบบกระดาษ)
 
Banner